תקנון
התחילו לעצב און ליין!
תקנון שימוש בתוכנה ו/או באתר ZOOMA
 
כללי
1. ברוכים הבאים לZOOMA.

2. הנכם משתמשים כעת בתוכנה ו/או באתר zooma.co.il ("ZOOMA"). ZOOMA ("החברה"), העוסקת, בין השאר, במתן שירותים מתקדמים באמצעות האינטרנט.
 
3. מטרת ZOOMA, בהתאמה לשימוש בתוכנה או באתר, הינה לאפשר ללקוחות לעצב אלבומים ומוצרי דפוס אחרים מתמונות דיגיטליות ולהזמין מוצרים אלו בתשלום מהחברה. האתר משמש לרכישת הפקות צילום ודפוס באמצעות התוכנה הניתנת להורדה חינם מהאתר ו/או שחולקה למשתמש ו/או על ידי עריכה ישירות על שרתי החברה. הפקות אלו מתבססות על תמונות, אלמנטים גרפים וטקסטים המשוגרים למפעילי האתר באמצעות נקודות מכירה ו/או רשת האינטרנט כך לדוגמא: אלבומי תמונות, לוחות שנה, כרטיסי ברכה, הזמנות וכיו"ב ("המוצר ו/או המוצרים").
 
4. תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה לביניכם, המשתמשים בZOOMA ("המשתמשים"), והוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידכם בZOOMA. כל שימוש שיעשה בZOOMA ובכלל זה המשך גלישה באתר, שימוש כלשהו בו ו/או בתוכנה מעידים על הסכמתכם להוראות תקנון ועל קבלתו.

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר ZOOMAאת שני הצדדים.

6. האמור בהסכם מתייחס באופן שווה ליחיד או רבים, לאדם או לתאגיד, לזכר או לנקבה, ומנוסח בלשון רבים מטעמי נוחות וכבוד בלבד.

7. אם, מסיבה כלשהי, אינכם מסכימים לתנאי התקנון, כולם או מקצתם, אינכם רשאים לעשות שימוש בZOOMA ובכלל זה באתר, בתוכנה ו/או בשירותים של ZOOMA ו/או החברה ובכלל זה בהזמנת מוצרים, לכל מטרה שהיא.

8. לתשומת ליבכם, מילוי, רישום ו/או ציון פרטים כוזבים אסורים בהחלט ויכולים להוות עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית.

שימוש
9. שימוש בZOOMA יעשה רק בהתאם לייעודן המקורי של
התוכנה והאתר ורק בהתאם להוראות המופיעות בתקנון זה.

10. כל משתמש בZOOMA ידרש למלא פרטיים אישיים ולבצע רישום בZOOMA, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

     10.1. הנכם כשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה
     והנכם קטינים (מתחת לגיל 18), או, אינכם זכאים לבצע
     פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו ZOOMA 
     ו/או החברה את שימושכם בZOOMA כאילו קיבלתם את
     אישור האפוטרופוס הנדרש.

     10.2.הנכם בעלי כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק ע"י אחת
     מחברות כרטיסי האשראי המורשות.

     10.3.הנכם בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלי
     כתובת למשלוח דואר.

     10.4.היה והמשתמש הוא תאגיד, הנרשם בשם התאגיד
     מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד.

11. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, הרי שהשימוש בZOOMA יעשה בכפוף להצהרות והתחייבויות המשתמשים כמפורט להלן:
 
     11.1. הנכם מצהירים ומתחייבים, כי הנכם בגירים וכי הנכם
     הבעלים ו/או המורשים להשתמש במחשב בו הנכם פועלים עם
     ZOOMA.   הנכם מתחייבים להציג לכל משתמש נוסף במחשב
     ו/או בתוכנה את תנאי הסכם זה, ולא לאשר שימוש לכל צד ג'
     שלא הסכים ואישר את תנאי הסכם זה.

     11.2. בקבלתכם הסכם זה הנכם מאשרים, כי ידוע לכם שלשם
     שימוש בZOOMA והזמנת מוצרים, מחשבכם צריך להיות תקין
     וכן עליו להיות בתצורה המאפשרת הרצה תקינה של התוכנה  
     ו/או האתר. מפרט מחשב המינימאלי הינו פנטיום 4 ומעלה /
     128MB זיכרון / חלונות 2000 או XP או VISTA / 50MB
     מקום פנוי בכונן הקשיח. כמו כן לשם השימוש באתר, יש לוודא
     חיבור לאינטרנט (בחיבור דרך פיירוול יש לוודא שפורט 80
     פתוח לגלישה).

     11.3. הנכם מאשרים כי ידוע לכם שהשימוש בZOOMA ו/או
     נוכחות התוכנה ו/או האתר במחשבכם הינו כפוף לרצונכם, וכי 
     בכל עת תוכלו להוריד את התוכנה באמצעות לחצן הוסף/הורד
     בלוח הבקרה. אם הנכם נתקלים בבעיות בקשר להסרת
     התוכנה ו/או לסיום השימוש באתר נא צרו קשר אם מרכז
     התמיכה של החברה בטלפון 1-800-314-315. הנכם מאשרים,
     כי הסרה בניגוד להנחיות החברה לא תחייב את החברה בכל
     דרך שהיא.

     11.4. המשתמשים מצהירים ומתחייבים, כי ידוע להם ש
     ZOOMA ו/או החברה אינם אחראים לכל שימוש שהם עושים,
     בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הם אחראים באופן
     בלעדי ומלא לכל שימוש שהם עושים בשירותים.
 
     11.5. המשתמשים לא יעלו לZOOMA ולא יעשו בה שימוש
     בתכנים ו/או בתמונות ו/או בכל דבר אחר, אשר מכילים אופי
     מאיים, בוטה, גזעני, ו/או מעליב, או בכל חומר פורנוגרפי או
     בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;

     11.6. המשתמשים לא יעלו לZOOMA ולא יעשו בה שימוש
     בחומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה,
     המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת
     סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות
     אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה
     בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון
     לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;

     11.7. המשתמשים מצהירים ומתחייבים, כי הם הבעלים של כל
     זכויות הקניין הרוחני בחומר המועלה על ידם לZOOMA ו/או
     עושים בו שימוש, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים
     של התמונות המועלות לZOOMA ו/או לכל שירות אחר;

     11.8. המשתמשים מצהירים ומתחייבים, כי במידה ויפרו זכויות
     יוצרים מכל סוג בכל הקשור לZOOMA ו/או לכל שירות אחר,
     לרבות העלאת תכנים ו/או תמונות לZOOMA, כאשר הם אינם
     הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים אלו ובקשר עימם, הם
     מייפים את כוחם של ZOOMA ו/או החברה להסיר מעצמם כל
     אחריות ולהעביר אליהם כל תביעה בנושא;

     11.9 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאים ZOOMA ו/או
     החברה לתבוע ממפרי הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים
     שנגרמו להם.

     11.10. המשתמשים מצהירים ומתחייבים, כי ידוע להם שכל
     מידע, טקסט, גרפיקה, וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על
     ידם לZOOMA ו/או לכל שירות אחר של ZOOMA ו/או החברה
     הינו באחריותם הבלעדית והם אחראים בלעדית לתוכן זה;

     11.11. המשתמשים מצהירים ומתחייבים לא להעלות לאתר
     חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק
     הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית
     לפי דיני מדינת ישראל;

     11.12. המשתמשים מצהירים ומתחייבים,לא להעלות לאתר
     ולא לעשות שימוש בZOOMA בחומר שידוע להם שהוא שקרי
     או מטעה.

     11.13. המשתמשים מצהירים ומתחייבים לא לכלול כל חומר
     המהווה לשון הרע על אדם;

     11.14. המשתמשים מצהירים ומתחייבים, לא לכלול כל חומר
     שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

     11.15. המשתמשים מצהירים ומתחייבים לא לחדור לחומר ו/או
     לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב
     או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות
     הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים
     (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) 
     וכיו"ב, למחשבי ZOOMA ו/או החברה

      11.16. המשתמשים מצהירים ומתחייבים, כי ידוע להם
      שהפרה של דבר מהאמור לעיל מתירה לZOOMA ו/או
      לחברה להסיר את התכנים שהועלו על ידם, כולם או מקצתם,
      האתר ו/או החברה יהיו רשאים לחסום אותם ולמנוע מהם
      המשך שימוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו, וזאת מבלי
      לגרוע כל אפשרות אחרת העומדת לזכותם וכל סעד אחר לו
      הם זכאים על פי תקנון זה ועל פי כל דין.
 
פיקוח
12. ZOOMA ו/או החברה אינן יכולות לפקח על כל החומרים המועלים לZOOMA ו/או נשלחים להדפסה, אולם ZOOMA ו/או החברה שומרות לעצמן את הזכות למחוק חומרים שאינם ראויים מZOOMA, ממחשבי החברה ו/או לפעול בכל דרך אחרת בהתאם להפרה שתבוצע.
 
13. יצוין במפורש, כי ZOOMA ו/או החברה לא ישאו באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע מפיקוח שכזה ושימוש באתר מהווה ויתור על כל טענה כנגד ZOOMA, החברה או מי מטעמם.

14. ZOOMA ו/או החברה שומרות לעצמן את הזכות למנוע את הגישה לאתר של צדדי ג' כלשהם וכן למנוע שימוש של משתמשים, שהתנהלותם עם ZOOMA אינה תואמת את התקנון.

15. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, ZOOMA ו/או החברה תוכלנה למנוע ממי מהמשתמשים לפעול בZOOMA, באמצעות חסימה של משתתף לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, ובמיוחד בכל אחד
מהמקרים הבאים:
 
     15.1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

     15.2. הפרת תנאי מתנאי התקנון;

     15.3.  מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים;

     15.4. ביצעו מעשה או מחדל שיש בהם בכדי לפגוע בZOOMA
     ו/או החברה או בפעילות התקינה של ZOOMA ו/או מי מטעמה
     ו/או במשתמש אחר באתר ו/או בצד ג' כלשהו;

     15.5. המנעות בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שנרכשו
     באמצעות ZOOMA.

     15.6. כרטיס האשראי שבו נעשתה הזמנה נחסם או הוגבל
     לשימוש בדרך כלשהי.

     15.7. הכנסה לZOOMA תכנים האסורים להכנסה על פי
      מדיניות ZOOMA.
 

שמירה וגיבוי
16. המשתמשים מתבקשים לגבות את החומר בו הם עושים שימוש בZOOMA בכל דרך שהיא לפני העברתו ולפני כל שימוש בו ב- ZOOMA.
 
17. המשתמשים לא יהיו זכאים לכל פיצוי מZOOMA ו/או החברה במידה ויגרם למשתמשים כל נזק כתוצאה מכך שלא גיבו את החומר בו הם משתמשים ואין ZOOMA ו/או החברה אחראים לגבות את החומר לשחזרו במקרה אבדן ו/או לעשות כל פעולה בקשר לאבדן החומר של המשתמשים.

18. האתר ו/או החברה אינם מתחייבים לשמור את החומר שהועבר לרשותם בכל זמן שהוא.

דגשים להזמנת מוצרים
19. המשתמשים מתבקשים לבצע בדיקה מקדמית בכל דרך שהיא, ובפרט באמצעות אפשרות התצוגה המקדימה עובר לשליחת ההזמנה להדפסה.

20. ההזמנה הסופית היא שתחייב את המשתמשים, ולמשתמשים לא תעמודנה כל טענות בכל הקשור למוצרים כל עוד יודפסו כפי שיופיעו בתצוגה המקדימה בכפוף לאמור להלן.

21. מבלי לגרוע מהאמור, ZOOMA ו/או החברה לא תהיינה אחראיות לאיכות המוצרים ולכל תקלה הנובעת מהגהה לא טובה, משגיאות כתיב, הקלדה, סידור התמונות ומיקומן וכל דבר הקשור לטעויות מסוג זה. המוצרים יודפסו בדיוק כפי שהם יופיעו בתצוגה המקדימה.
 
22. בנוסף, ZOOMA ו/או החברה לא תהיינה אחראיות בכל דרך שהיא על תקלות ו/או שגיאות הנובעות מאיכות נמוכה של התמונות והחומר המקורי.

23. בנוסף על האמור, ZOOMA ו/או החברה לא תהיינה אחראיות גם לשגיאות מסוג של ניצול לא אופטימלי של העמודים, שגיאות בכמות העתקים שהוזמנו וכיו"ב.
 
24. המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי ידוע להם שפער של עד כ- % 20 בגוונים ופער של עד כ- 15 מ"מ בגודל המוצרים,לא יחשב כפגם במוצר המוזמן על ידם.

25. המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי רק לאחר קבלת הקובץ מהמשתמשים, בדיקתו הטכנית וחיובו התקין של כרטיס האשראי של המשתמשים יהווה הדבר הזמנת מוצר סופית ורק לאחר מכן תועבר ההזמנה ליצור ("הזמנת מוצר סופית").

26. המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי לאחר הזמנת המוצר הסופית ישלח אליהם אישור באמצעות הדואר האלקטרוני.
 
27. המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי בדקו קודם להזמנת המוצר את התעריפים העדכניים. המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי תעריפי המוצרים משתנים מפעם לפעם וכי המחיר הקובע יהיה זה הקיים בעת ההזמנה.

דגשים להספקת מוצרים
28 .למשתמשים תעמוד האפשרות לקבל את המוצרים בנקודת המכירה בה הוזמנו המוצרים.

29 .למשתמשים תעמוד אפשרות שנייה לקבל את המוצרים באמצעות משלוח ישיר אליהם תמורת תשלום.

30 .אין ZOOMA ו/או החברה אחראיות על עיכוב במסירת המוצר, בהתאם למועדים שיופיעו ב- ZOOMA, בשל כל סיבה שהיא שאינה בשליטתן כגון כוח עליון, שביתות, עיצומים וכיו"ב. אין ZOOMA ו/או החברה אחראיות לעיכוב במסירה עכב זמני פתיחה של החנות דרכה הוזמנו המוצרים ו/או אי זמינות של המשתמשים.

31 .תעריפי המשלוח הינם חלים בישראל בלבד. בגין משלוח אל יעד מחוץ לגבולות מדינת ישראל יקבע מחיר אחר.

32 .המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי ZOOMA ו/או החברה לא תהיינה אחראיות לכל טעות ו/או תקלה בהספקה הנובעת מפרטים לא מדויקים שמסרו המשתמשים. בכל מקרה, רק הפרטים המופיעים בהזמנה הם שיחייבו את ZOOMA ו/או החברה.

33 .מועד ההספקה יחשב החל מרגע הזמנת המוצר הסופית.

34 .המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי בידי ZOOMA ו/או החברה לדרוש הצגת תעודה מזהה של בעל אמצעי התשלום בכל עת ולהתנות מסירת המוצרים בהצגה זאת.
 
35 .בZOOMA מיושמת מערכת אבטחת איכות קפדנית ביותר, במידה וקיבלתם מוצר, אשר יש חשש שהינו פגום, יש להעבירו בתוך 14 יום מיום קבלתו למשרדנו בצירוף חשבונית
הרכישה לצורך בדיקה.
 
36 .מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום ו/או יוחלף במוצר אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ZOOMA ו/או החברה, בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי.

מבצעים
37 .מפעם לפעם תפרסם ZOOMA ו/או החברה מבצעים שונים למשתמשים.

38. המבצעים יחייבו את ZOOMA ו/או החברה רק למשך תקופת פרסומם באתר ורק בהתאם לתנאים של המבצע כפי שיפורסמו.

39. עם הסרת המבצע מ- ZOOMA לא יחייב עוד המבצע את ZOOMA ו/או החברה באופן מיידי.

ביטול עסקה
40. המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי בקשת ביטול תעשה בכתב.
 
41. הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א - 1981 יחולו על ביטול עסקאות למעט עסקאות מיוחדות שאותן לא יהיה ניתן לבטל בכלל.

קניין רוחני
42. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בZOOMA ובשירותיה הינם של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם. מבלי לגרוע מהאמור, החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכויות השימוש ו/או ההפצה של השמות ושל הסימנים המסחריים של האתר ובתוכנה, בפטנטים ובמדגמים של האתר ובתוכנה, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובתוכנה ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בהם.
 
43. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שאייקונים (icons), מידע, תצוגה וכיו"ב המופיעים באתר ובתוכנה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים בהם.
 
44. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.
 
45. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מובהר בזאת, כי החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם הזכויות המוענקות למשתמשים באתר ו/או לשימושם בו.

46. כמו כן יצוין, כי העברת חומר, לצורך כל שימוש שהוא, לאתר לתוכנה ו/או לחברה ו/או למי מטעמם מהווה אישור בעצם הפעולה, שהמעביר הינו בעל זכויות היוצרים בחומר ו/או שהמעביר קיבל אישור להשתמש בחומר כדין.

שיפוי
47. המשתמשים בZOOMA יפצו ו/או ישפו את ZOOMA ו/או החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לZOOMA ו/או לחברה ו/או לכל צד שלישי כלשהו הקשור אליהם, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכנים של המשתמשים המופיעים באתר ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשו המשתמשים בZOOMA ו/או בשירותים, וזאת לאחר דרישה ראשונה של ZOOMA ו/או החברה, והמשתמשים מוותרים באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה בקשר לאמור.

48. המשתמשים מייפים את ZOOMA ו/או החברה ו/או מי מטעמה להעביר אליהם כל תביעה שהיא מכל מין וסוג שהוא במידה ותתקבל כזאת, ולהסיר כל אחריות מהם בנושא הפרת הוראה מהוראות תקנון זה.

הגבלת אחריות
49. השירותים מוצעים למשתמשים as is וZOOMA ו/או החברה לא ישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמשים ו/או למטרותיהם.

50. ZOOMA ו/או החברה אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי ZOOMA ו/או החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל ZOOMA ו/או החברה מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

51. אספקת השירותים ע"י ZOOMA ו/או החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וZOOMA ו/או החברה אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאלה ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

52. ZOOMA ו/או החברה אינן אחראיות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של ZOOMA ו/או שירותיה, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

53. ZOOMA ו/ואו החברה לא מפקחות ואינן אחראיות על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. ZOOMA ו/או החברה אינן מתחייבות, כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

54. כל שימוש והסתמכות של המשתמשים על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים וכיו"ב המוצגים ו/או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת המשתמשים ועל אחריותם בלבד.

55. במידה והמשתמשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בינם לבין הגורמים השלישיים, וZOOMA ו/או החברה לא יהיו צד להתקשרות וכן לא תהיינה אחראיות בשום דרך שהיא, ולא ישאו באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שיהיו להם כתוצאה מהתקשרויות אלה.

56. בשום נסיבות לא תחול על ZOOMA ו/או החברה ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

57. ZOOMA ו/או החברה רשאיות להסיר תכנים מהשירותים, לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן המשתמשים עשו שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לאחרים, ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, ו/או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמשים פעלו באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.
 
58. כמו כן רשאיות ZOOMA ו/או החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותם. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על ZOOMA ו/או החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתם של המשתמשים לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.
 
59. ZOOMA ו/או החברה יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר והתוכנה, המראה שלהן, השירותים הכלולים בהן, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לאיש. למשתמשים לא תעמודנה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ZOOMA ו/או החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

כללי פרטיות ומדיניות אבטחת מידע
60. כללי פרטיות ומדיניות אבטחת מידע הינם כפי שיפורסמו ב- ZOOMA מעת לעת.

מידע מסחרי
61. ZOOMA ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינן אחראיות לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לZOOMA ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. ZOOMA ו/או החברה לא מפקחות על התכנים הפרסומים המועלים לZOOMA ואינן אחראיות לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, ZOOMA ו/או החברה שומרים לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתם הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

הגנת הפרטיות
62. הגלישה באתר, השימוש בתוכנה והשימוש בשירותים הכלולים במי מהם מהווה הסכמה מצידכם לכך שZOOMA ו/או החברה יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שהמשתמשים עושים בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. ZOOMA ו/או החברה רשאים להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיהם ובכלל זה שירות וסקרים.
 
63. ZOOMA ו/או החברה מקפידות לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והם ישמרו על פרטיות המשתמשים ולא יגלו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמשים ו/או כל מידע אחר בנוגע אליהם. למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמשים עצמם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ZOOMA ו/או החברה שומרות לעצמן את הזכות לחשוף את פרטי המשתמשים וכל מידע הנוגע לשימוש שנעשה בZOOMA, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמשים לבין ZOOMA ו/או החברה, ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י המשתמשים, ו/או במקרה שZOOMA ו/או החברה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלהם או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותם של ZOOMA ו/או החברה עם צד שלישי כלשהו.

בוררות
64. הצדדים מסכימים כי כל סכסוך או מחלוקת בדבר ביצועו של תקנון זה יועברו לבוררות בפני בורר יחיד שיוסכם ע"י הצדדים ושהינו משפטן מומחה למחשבים; ובהעדר הסכמה כזו בפני בורר שימונה תוך 30 יום ע"י יו"ר לשכת עו"ד בישראל, ושיהיה משפטן בעל ידע בדיני מחשבים, תוכנה ואינטרנט ו/או קניין רוחני.

65. הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ויהיה חייב לנמק את החלטתו (אך לא יהיה כפוף לדיני הראיות ו/או לסדרי הדין).

66. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים וימסור את החלטתו תוך 60 יום מעת שהובאה אליו המחלוקת.

67. הסכם זה מהווה גם הסכם בוררות בין הצדדים בהתאם לחוק הבוררות תשכ"ח -1968.

68. על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

הדין החל וסמכות שיפוט
69. מוסכם על המשתמשים, כי דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.

70. כמו כן מוסכם, על המשתמשים כי לשם האמור לעיל הרי שהרישומים הנמצאים בידי ZOOMA ו/או החברה כגון רישומי הנהלת חשבונות, רישומי מחשב וכיו"ב בדבר כל עניין הקשור לשימוש בZOOMA ו/או להזמנות ו/או להתחשבנות ו/או לכל עניין אחר יהיו ראיה לנכונותם, וישמשו כקביעה יחידה, בלעדית ומספקת, וכהוכחה יחידה, בכל הקשור לתקנון זה וליחסים בין הצדדים לו.

סוף דבר
71. המשך ההתקנה של התוכנה ו/או שימוש באתר מהווה אישור קריאת תוכנו והסכמה לו על ידכם.

72. הנכם נדרשים לבצע הפסקת השימוש בZOOMA אם וכאשר אינכם מקבלים תנאי הסכם זה.

כל הזכויות שמורות, zooma.co.il. Copyright © 2013   אלבום תמונות דיגיטלי      


או